Son dakika | İnfaz düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi

 Son dakika | İnfaz düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifine nazaran, İnfaz Hakimliği Kanunu’nda değişiklik yapılarak, infaz hakimliğinin mevcut hizmetleri arasına cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait hakim yahut duruşma tarafından verilmesi gereken tüm kararları vermek ve işleri yapmak vazifeleri de ekleniyor. İnfaz Hakimliği Kanununun maksadı, yapılan düzenlemeye koordinasyon sağlaması ismine, “Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan süreçlere yahut bunlarla ilgili faaliyetlere ya da Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararlara yönelik şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait hakim yahut duruşma tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve kanunlarla verilen gayrı hizmetleri bölgesine getirmek üzere kurulan infaz hakimliklerine ait kararları kapsar.” diye değiştirildi.

İnfaz Hakimliği Kanunu ve gayrı kanunlarla verilen vazifeleri yanına getirmek maksadıyla her bölge merkezi ile ortamların coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak, belirlenen kazalarda Yargıçlar ve Savcılar Konseyinin (HSK) olumlu görüşü alınarak, Adalet Bakanlığınca infaz hakimliği kurulacak. İş durumunun gerekli kıldığı yanlarda birden çokça infaz hakimliği kurulabilecek. Bu durumda infaz hakimlikleri numaralandırılacak. Müstakilen infaz hakimliğine atanan yargıçlar, isimli yargı adalet komitelerince sair duruşmalarda yahut işlerde görevlendirilemeyecek.

İnfaz hakimliği bulundukları vilayet yahut kazanın ismi ile anılacak. İnfaz hakimliğinin yargı muhiti, kuruldukları vilayet merkezi ve kazalar ile bunlara isimli taraftan bağlanan kazaların idari hudutları olacak.

Ağır ceza duruşmaları ile büyükşehir belediyesi bulunan bölgelerde, büyükşehir belediyesi sonları içerisindeki vilayet ve kazanın ismi ile anılan infaz hakimliğinin yargı etrafı, bölge yahut kaza sonlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından belirlenecek. Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir infaz hakimliğinin kaldırılmasına yahut yargı etrafının değiştirilmesine, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından karar verilecek.

İnfaz hakimliğinin salahiyeti, kararın infazına ait sürecin yapıldığı tarafa nazaran belirlenecek. Ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında idarece yapılan süreçler yahut bunlarla ilgili faaliyetlere ait yapılan şikayetler bakımından sürecin yapıldığı yahut faaliyetin gerçekleştiği ceza infaz kurumunun bulunduğu konumda infaz hakimliği yetkili olacak. İnfaz hakimliğinde bir yazı işleri yöneticisi ile yeteri kadar işçi bulunacak.

Düzenlemeyle infaz yargıçlarına yeni hizmetler de verildi. Buna nazaran, infaz yargıçları, Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri inceleyecek.

Öte yandan infaz yargıçları, ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait mahsup, ceza zamanaşımı ve hükümlünün irtihali hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hakim yahut duruşma tarafından verilmesi gerekli kararları alacak ve işleri yapacak.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan süreçler yahut bunlarla ilgili faaliyetlerin ya da Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararların kanun yahut öteki mevzuat kararlarına karşıt olduğu gerekçesiyle bu karar, süreç yahut faaliyetlerin öğrenildiği tarihten itibaren on beş gün, herhalde yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde şikayet yoluyla infaz hakimliğine başvurulabilecek.

-7 gün içinde itiraz yoluna gidilebilecek

İnfaz yargıcının kararlarına karşı şikayetçi yahut ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından, bildiriden itibaren yedi gün içinde Ceza Muhakemesi Kanunu kararlarına nazaran itiraz yoluna gidilebilecek. Kanunlarda infaz yargıcının onayına tabi olduğu belirtilen hususlarda da bu karar uygulanacak.

İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanunda infaz hakimliğinin kuruluş, vazife, salahiyet ve işleyişine ait yapılan değişiklikler yahut infaz hakimliğine yeni vazifeler veren düzenlemeler, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacak. Bu tarihe kadar mevcut kararların uygulanmasına devam edilecek.

İnfaz hakimliğinin kuruluş, vazife, salahiyet ve işleyişine ait yapılan değişiklikler nedeniyle olağan yahut fevkalâde kanun yolu incelemesinde bozma kararı verilemeyecek. Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanacağı tarihe kadar, iş ve takım durumu dikkate alınarak değiştirilen kararlara nazaran infaz hakimlikleri kurulacak ve faaliyete geçirilecek.

-Canavarca hisle işlenmesi halinde ise ceza bir kat orantısında artırılacak

Mahkum olduğu mahpus cezası ertelenen yahut kontrollü hürlük önlemi uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlünün kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık salahiyetleri açısından aşikâr hakları kullanmaktan mahrum bırakılamayacak.

Kontrollü muaflık önlemi uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlü hakkında, “Bir kamu kurumunun yahut kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun oluruna tabi bir meslek yahut sanatı, kendi sorumluluğu altında özgür meslek erbabı yahut tacir olarak icra etmekten mahrum bırakılmamasına” karar verilebilecek.

Kasten yaralama kabahatinin, üstsoya, altsoya, eşe yahut kardeşe karşı, vücut yahut ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan insana karşı, kişinin noktasına getirdiği kamu hizmeti nedeniyle, kamu hizmetlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılarak silahla işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı orantısında artırılırken, canavarca hisle işlenmesi halinde ise ceza bir kat nispetinde yükseltilecek.

Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse yukarıdaki hallerde 12 yıldan 18 yıla kadar mahpus cezası verilecek.

-Örgüt kuran ve yönetenlerin cezaları artıyor

Kanunun cürüm saydığı fiilleri işlemek hedefiyle örgüt kuranlar yahut yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından gaye kabahatleri işlemeye elverişli olması halinde, iki yıldan altı yıla kadar aldıkları mahpus cezası dört yıldan sekiz yıla çıkarıldı.

Çıkar elde etmek emeliyle diğerine ödünç para veren kişi, iki yıldan altı yıla kadar mahpus ve beş yüz gün isimli para cezası ile cezalandırılacak. Hatanın bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılacak.

-Hamilelerin tutuklanması alanına isimli denetim

Maruz kaldığı ağır bir hastalık yahut engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği tespit edilen kuşkulu ile gebe olan yahut doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan bayan şüphelinin tutuklanması bölgesine isimli denetim altına alınmasına karar verilebilecek.

Hakkında mahkumiyet kararı verilmiş ve bu kararla ilgili olarak istinaf yahut temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle kararı veren birinci aşama duruşması de isimli denetim kararı verebilecek.

Hakkında mahkumiyet kararı verilmiş ve bu kararla ilgili olarak istinaf yahut temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle kararı veren birinci kademe duruşması de tutuklama kararı verebilecek.

Düzenlemede, hükümlüler hakkında verilen cezaların direkt açık ceza infaz kurumlarında noktasına getirilme koşulları şöyle sıralandı:

-Terör kabahatleri, örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak kabahatleri ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kabahatler ve cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen hatalardan mahkum olanlar ile 2. sefer mükerrer olanlar ve koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası motamot infaz edilenler hariç olmak üzere, kasıtlı hatalardan yekun üç yıl yahut daha az mahpus cezasına mahkum olanlar,

-Taksirli cürümlerden yekun beş yıl yahut daha az müddetle mahpus cezasına mahkum olanlar,

-Adli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilenler,

-İcra ve İflas Kanunu yeterince tazyik hapsine tabi tutulanlar.

Hükümlülerin örtük ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına, ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği maksadıyla konulmuş kurallara içtenlikle uyarak haklarını uygun niyetle kullanarak, yükümlülüklerini eksiksiz mahalline getirerek geçirmiş ve uygulanan düzgünleştirme programlarına nazaran de toplulukla bütünleşmeye hazır olduğunun disiplin konseyinin görüşü alınarak yönetim kurulunca saptanması halinde yapılan kıymetlendirme sonucunda karar verilecek.

Yekun on yıl ve daha ziyade mahpus cezasına mahkum olanlar ile terör cürümleri, örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak cürümleri, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen hatalar, kasten öldürme cürümleri, cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen günahlar ve uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti hatalarından mahkum olanların örtülü ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına ait yönetim ve gözlem heyeti kararları, infaz yargıcının onayından sonra uygulanacak.

Direkt açık ceza infaz kurumuna alınanlar dahil olmak üzere bu kurumlarda bulunan hükümlülerden firar edenler yahut gayrı bir fiilden ötürü haklarında tutuklama kararı verilenler, yönetim ve gözlem heyeti kararıyla saklı ceza infaz kurumuna gönderilecekler.

Kınamadan farklı bir disiplin cezası alıp, bu cezası katılaşmış olanlar yahut asayiş ve sistemin sağlanması gayesiyle disiplin cezası katılaşmamış olsa bile hareketi kurum sistemi ya da kişi güvenliği bakımından tehlike oluşturanlar yönetim ve gözlem şurası kararıyla örtük ceza infaz kurumuna gönderilecekler.

Açık ceza infaz kurumu kaidelerine yahut çalışma koşullarına entegrasyon sağlayamayacakları saptananlar yönetim ve gözlem konseyinin kararı ve infaz yargıcının onayıyla gizli ceza infaz kurumlarına gönderilecekler.

Hükümlülerin, cürüm ve ceza tiplerine nazaran açık ceza infaz kurumlarına ayrılıp ayrılmamalarına, açık ceza infaz kurumlarında geçirecekleri vadelere, örtük ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine, direkt açık ceza infaz kurumlarına alınmalarına, direkt açık ceza infaz kurumlarına alınanların gizli ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine ve başka hususlara ait yöntem ve esaslar yönetmelikte gösterilecek.

-Gebe hatunlar hakkındaki mahpus cezaları

Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, mahpus cezasının infazı, gebe olan yahut doğurduğu tarihten itibaren 1 yıl 6 ay geçmemiş bulunan hatunlar hakkında geri bırakılacak.

Mahpus cezalarının infazına başlanmış olsa bile, hükümlünün yükseköğrenimini bitirebilmesi, ana, peder, eş yahut evlatlarının ölümü yahut hükümlünün eş yahut evlatlarının mütemadi hastalık yahut malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları ya da bu kimselerin sürekli hastalık yahut malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin yahut tarım topraklarının işlenebilmesinin imkansız hale gelmesi yahut hükümlünün eş yahut evlatlarının mütemadi hastalık yahut malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları ya da hükümlünün marazının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi üzere zarurî ve çok ivedi hallerde, Cumhuriyet Başsavcılığınca bir yılı geçmeyen müddetlerde mahpus cezasının infazına ara verilebilecek. Gelgelelim bu ara verme iki kezden çokça olamatacak.

Hakkında yakalama buyruğu çıkarılan hükümlünün yakalanabilmesi maksadıyla gerektiğinde konutta, iş mahallinde ve kamuya açık olmayan örtülü sahalarda arama yapılabilmesi bakımından Ceza Muhakemesi Kanununun arama kararına ait kararları uygulanacak. Hakim tarafından verilecek arama kararları sulh ceza hakimi tarafından verilecek.

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler, ceza infaz kurumu vazifelilerinin teftişinde, kamu kurum ve kuruluşlarının iş ortamlarında, geceleyin bu kurum ve kuruluşlar tarafından barındırılmak suretiyle çalıştırılabilecek. Bu biçimde çalıştırılan mühlet, azami vade hududuna bakılmaksızın kontrollü özgürlük önlemi uygulanmak suretiyle infaz edilecek mühlete ek edilecek.

Düzenlemeyle, hükümlünün duruşma, sıhhat, eğitim ve çalışma üzere nedenlerle muvakkat olarak ceza infaz kurumu dışında bulunduğu bölgeler de “kurum” olarak kabul edilecek. Hükümlünün duruşma, sıhhat, eğitim ve çalışma üzere nedenlerle muvakkat olarak ceza infaz kurumu dışında bulunduğu taraflarda gerçekleştirdiği disipline karşıt aksiyon ve kelamları nedeniyle de disiplin yaptırımları uygulanabilecek.

Ceza infaz kurumlarında haberleşme yahut muhabere araçlarından mahrum bırakma yahut kısıtlama cezası gerektiren aksiyonlar arasına “Kurum yönetimine bildirilen telefon numarası aracılığıyla ya da teknik müdahale ile gayrı bir velev yönlendirme yapmak suretiyle görüşme hakkı olmayan insanlarla görüşmek” de eklendi.

Bir günden on güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren aksiyonlar arasına, kuruma alkol sokmak, kurumda alkol bulundurmak yahut kullanmak üzere durumlar da eklendi.

HÜKÜMLÜLER EN GEÇ ALTI AYDA BİR DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULACAK

Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, yönetim ve gözlem konseyi tarafından yeterli halin belirlenmesine esas olmak üzere en geç altı ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

TBMM Adalet Encümeninde kabul edilen, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile evlat hükümlülerin hayat yerlerinde dikkat etmesi gereken arilik, resmi kurumlardan alınan kitap, araç ve münasebetlerin tasarrufu, günah örgütlerine ilişkin afiş, pankart, işaret üzere eşyaların asılmasına ait belirlenen kuralların ihlali durumunda verilen disiplin cezalarında düzenlemeye gidiliyor. Düzenlemeyle evlat hükümlülerin kurum disiplinini bozacak fiillerden kaçınması ile caydırıcılığın sağlanması ve evlatların daha ziyade eğitim ve düzgünleştirme faaliyetlerine katılması amaçlanıyor.

Düzenlemeyle disiplin soruşturmasına başlamak için öngörülen iki günlük müddet beş güne çıkarılıyor. Buna nazaran soruşturma en geç on beş gün içinde tamamlanacak. Firar halinde bu müddet hükümlünün yakalandığının öğrenildiği tarihte başlayacak. Düzenlenen rapor ve ekleri disiplin konseyine sunulacak. Soruşturma mühleti fiilin ve soruşturmanın niteliğine nazaran infaz yargıcının yazılı onayı ile yedi güne kadar uzatılabilecek.

Teklifle evladın yüksek yararı unsuru dikkate alınarak evlatlar hakkında verilen odaya kapatma cezasının infazına, infaz yargıcının onayıyla başlanabileceği karar altına alınıyor. Başkaca hücre cezası noktasına uygulanacak ziyaretçi kabulünden mahrum bırakma cezasının mühletleri belirleniyor.

Kanun teklifiyle evlat hükümlülere en geç iki ayda bir sağlanan aile görüşmesi imkanı artırılarak ayda bir sefer görüşme imkanı sağlanacak. Ayrıyeten evlat hükümlülerin, kardeşiyle de aile görüşmesi yapabilmesine imkan tanınıyor.

Buna nazaran evlat hükümlüler için kurum bünyesinde gerçekleştirilen merasim yahut anma günü ya da veladet günlerinde evlatların ailelerinin de etkinliklere katılması sağlanabilecek.

Evlat hükümlünün yanında kalacağı bir yakınının olmaması nedeniyle kullanamadığı şahsi müsaadeler bölgesine, kurum yönetiminin münasip gördüğü gün kadar eğitimevinin bulunduğu vilayet hudutları içinde gündüzleri olurunu geçirmesi ve gece eğitimevinde kalması imkanı verilebilecek.

Evlat eğitimevinde kalan hükümlünün hafta ahir bir gün, kurum yönetiminin münâsib gördüğü mühlet kadar, kurum dışına çıkmasına müsaade verilebilecek.

Evlat eğitimevinde kalan hükümlü, kamu kurum ve kuruluşlarının gençlik kampı yahut gençlik merkezi üzere imkanlarından yararlandırılabilecek.

Hükümlülerin kendi istekleri ile bulundukları kurumdan diğer kurumlara nakledilebilmeleri için ceza infaz kurumlarında bulunulması gereken vadenin üç aydan ziyade olması gerekecek.

Hükümlüye kurum kütüphanesinden yararlanma imkanı verilecek. Ayrıyeten hükümlüler, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kütüphanelerde bulunan, mahkemelerce yasaklanmamış vadeli ve vadesiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanabilecek.

Kurum disiplinini, sistemini yahut güvenliğini bozan ya da tehlikeye düşüren, hükümlülerin güzelleştirilmesi gayesine ulaşmayı zorlaştıran yahut müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve tefsirleri kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmeyecek.

Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazeteler, ceza infaz kurumuna kabul edilmeyecek.Yabancı lisanda yayımlanmış gazete ve mecmuaların ceza infaz kurumuna kabul edilmesinde Adalet Bakanlığı yetkili olacak.

Teklifle açık ve saklı infaz kurumlarındaki hükümlülere ağır hastalık yahut doğal afet hallerine ilaveten salgın hastalık halinde de ceza infaz kurumlarında bulunan kuruma ilişkin telefon ve faks cihazından derhal yararlandırılmasına imkan sağlanıyor.

Düzenlemeyle örtülü ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin dışarıdan armağan kabul etme hakkının kapsamı genişletiliyor.

Buna nazaran, gizli ceza infaz kurumlarındaki hükümlü, iki ayda bir kere, başkaca diyaneti bayram, yılbaşı yahut kendi tevellüt günlerinde dışarıdan gönderilen ve kurum güvenliği için tehlikeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkına sahip olacak. Evlat ve 65 yaşını tamamlamış hükümlüler ile beraberinde evladı bulunan hatun hükümlüler, yönetim ve gözlem konseyi tarafından alınacak karar doğrultusunda belirtilen hengam dilimi dışında da armağan kabul edebilecek. Bunun esas ve yöntemleri yönetmelikle belirlenecek.

Hükümlülerin tedrisatı ile testlere ait tarz ve esaslar yönetmelikle düzenlenebilecek.

-Hükümlülerin kıymetlendirilmesi ve güzel halin belirlenmesi

Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, ceza infaz kurumlarının sistem ve güvenliği gayesiyle konulmuş kurallara uyup uymadığı, haklarını düzgün niyetle kullanıp kullanmadığı, yükümlülüklerini eksiksiz bölgesine getirip getirmediği, uygulanan düzgünleştirme programlarına nazaran toplulukla bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar cürüm sürece ve mağdura yahut diğerlerine zarar verme riskinin düşük olup olmadığı hususlarında yönetim ve gözlem konseyi tarafından düzgün halin belirlenmesine esas olmak üzere en geç altı ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

Yapılacak değerlendirmede, infazın tüm aşamalarında hükümlülerin katıldığı uygunlaştırma ve eğitim tedrisat programları ile spor ve içtimaî faaliyetler, kültür ve sanat programları, aldığı sertifikalar, kitap okuma alışkanlığı, gayrı hükümlü ve tutuklular ile ceza infaz kurumu hizmetlileri ve dışarıyla olan bağlantıları, işlediği günahtan ötürü duyduğu pişmanlığı, ceza infaz kurumu kuralları ile kurum bünyesindeki çalışma kurallarına entegrasyonu ve aldığı disiplin cezaları dikkate alınacak. Gerektiğinde hükümlünün ceza infaz kurumuna girmeden evvelki ömrüne ait haber ve evraklar de istenebilecek.

Yekun on yıl ve daha ziyade mahpus cezasına mahkum olanlar ile terör cürümleri, örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak kabahatleri, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen hatalar, kasten öldürme kabahatleri, cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen hatalar ve uyuşturucu yahut uyarıcı unsur imal ve ticareti günahlarından mahkum olanlar hakkında yapılacak açık ceza infaz kurumuna ayırmaya, kontrollü özgürlük önlemi uygulanarak cezanın infazına ve koşullu salıverilmeye ait değerlendirmelerde yönetim ve gözlem şurasına cumhuriyet başsavcısı yahut belirleyeceği bir cumhuriyet savcısı başkanlık edecek.

Başkaca, yönetim ve gözlem şurasına cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenen bir izleme konseyi üyesi ile Aile, Çalışma ve Çevre Hizmetler Bakanlığı ve Sıhhat Bakanlığı vilayet yahut kaza müdüriyetleri tarafından belirlenen birer mütehassıs kişi katılacak.

Yönetim ve gözlem şurasına Aile, Çalışma ve Içtimaî Hizmetler Bakanlığı ve Sıhhat Bakanlığı ile izleme şurasından katılan üyelere katıldıkları her bir içtima günü için memur maaş katsayısının (500) rakamı ile çarpılması sonucu bulunacak ölçüde huzur hakkı ödenecek.

Açık ceza infaz kurumuna ayırmaya, kontrollü bağımsızlık önlemi uygulanarak cezanın infazına ve koşullu salıverilmeye ait olarak tavır ve davranışları olumsuz bedellendirilen hükümlülerin yine değerlendirilmeye tabi tutulma mühletleri bir yılı geçemeyecek.

Yönetim ve gözlem heyeti tarafından yapılacak değerlendirmelere esas olacak prensipler ve şuranın bu hususa ait çalışma yordam ve esasları ile tavır ve davranışları olumsuz bedellendirilen hükümlülerin tekrar değerlendirilmeye tabi tutulma müddetleri yönetmelikle düzenlenecek.

-Salgın hastalık nedeniyle dönemeyen hükümlülere ceza verilmeyecek

Terör ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen hatalarla ilgili olarak alınan haberlerin doğruluğunun araştırılması bakımından zarurî görülen hallerde, hükümlü yahut tutuklular, istekleri alınmak koşuluyla, ilgili makamın ve Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimi kararı ile süreksiz müddetlerle ceza infaz kurumundan alınabilecek.

Teklifle hükümlülerin mazeret müsaadesini kullanabilmesi için ceza infaz şuralarında âlâ halli olarak geçirmesi gereken vade de kısaltılıyor. Hasta ziyareti maksadıyla verilen mazeret müsaade hakkı ikiye çıkarılıyor.

Düzenlemeyle hükümlülere, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini yahut güçlendirmelerini ve dış yerküreye koordinasyonlarını sağlamak hedefiyle verilen hususî müsaade müddeti üç günden yedi güne çıkarılıyor. Hastalık yahut doğal afet üzere farz hallerde bu müsaadeler birleştirilerek kullanılabilecek.

Salgın hastalık, doğal afet, savaş yahut seferberlik durumunda bu sebeplerden ötürü olurdan dönemeyen yahut geç dönen hükümlülere ceza verilmeyecek. Müsaadeden dönmeyen yahut iki günden çokça bir mühlet geçtikten sonra dönen hükümlüler ile firar eden hükümlülere bir daha şahsi müsaade verilmeyecek.

-Duraksama durumunda infaz hakimi karar verebilecek

Mahkumiyet kararının tahlilinde duraksama olursa yahut sonradan yürürlüğe giren kanun kararının Türk Ceza Kanunu kapsamında kıymetlendirilmesi gerekirse, kararı veren duruşmadan çektirilecek cezanın hesabında duraksama olması ya da cezanın kısmen yahut külliyen yanına getirilip getirilemeyeceğinin ileri sürülmesi durumunda infaz hakimliğinden, duraksamanın giderilmesi yahut mahalline getirilecek cezanın belirlenmesi için karar istenecek.

Bu kapsamda yapılan müracaatlar cezanın infazını ertelemeyecek lakin duruşma yahut infaz hakimliği, vakanın özelliğine nazaran infazın ertelenmesine yahut durdurulmasına karar verebilecek.

Birden ziyade karardaki cezaların koşullu salıverilme mühletinin belirlenebilmesi bakımından toplanması gerektiğinde yekuna (içtima) kararları, infaz hakimliği tarafından verilecek.

Başkaca, isimli para cezasının ödenmemesi nedeniyle mahpus cezasına çevrilen ama öncelikli olarak uygulanan kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğünü yanına getirmeyen hükümlünün bu mahpus cezasının da periyodik mahpus cezalarında olduğu üzere yekuna kararına dahil edilmesi sağlanacak. Düzenlemeyle infaz sırasında karar verecek merciler arasına infaz hakimi de ekleniyor.

Teklifle Türk Ceza Kanununda bölge alan kısa periyodik mahpus cezasının yaptırım seçeneklerinden kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezasına ait düzenleme yapılıyor. Buna nazaran hükümlü, bildirim olunan ödeme buyruğu üzerine belirli mühlet içinde isimli para cezasını ödemezse, cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün ölçüsü mahpus cezasına çevrilebilecek. Hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilebilecek. Günlük çalışma vadesi, en az iki saat ve en ziyade sekiz saat olacak formda kontrollü hürlük müdürlüğünce belirlenecek.

-Denetimli bağımsızlık vadeleri

Teklifle, cezanın kontrollü hürlük rejimi altında infazına ait koşullar ile kontrollü özgürlük vadesi yine belirleniyor.

Buna nazaran, açık ceza infaz kurumunda bulunan ve koşullu salıverilme için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken müddetin beşte dördünü ceza infaz kurumunda geçiren ve açık ceza infaz kurumunda yahut evlat eğitim hanesinde bulunan düzgün halli hükümlülerin talebi halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının kontrollü özgürlük önlemi uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu yönetimince hazırlanan kıymetlendirme raporu dikkate alınarak, kararın infazına ait süreçleri yapan cumhuriyet başsavcılığının bulunduğu konum infaz hakimi tarafından karar verilebilecek. Bu kapsamda kontrollü hürlük önlemi uygulanmak suretiyle infaz vadesi üç yılı geçemeyecek.

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma koşulları oluşmasına rağmen, iradesi dışındaki bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan yahut bu nedenle örtük ceza infaz kurumuna geri gönderilen düzgün halli hükümlüler, vesair kaideleri da taşımaları halinde infaz yordamından yararlanabilecek.

Düzenlemeyle sıfır-altı yaş öbeğinde evladı bulunan hatun hükümlüler ile maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik yahut kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen hükümlüler, koşullu salıverilme için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken mühletin beşte üçünü ceza infaz kurumunda geçirmeleri ve sair kuralları da taşımaları halinde infaz düzenlemesinden yararlanabilecek.

-Adli Tıp Kurumu ya da zahir hastanelerden rapor gerekecek

Ağır hastalık, engellilik yahut kocama halinin, Isimli Tıp Kurumundan alınan yahut Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sıhhat heyetlerince düzenlenip Isimli Tıp Kurumunca onaylanan bir raporla belgelendirilmesi gerekecek. Bu kapsamda kontrollü özgürlük önlemi uygulanmak suretiyle infaz müddeti dört yılı geçemeyecek.

Hükümlü hakkında kontrollü bağımsızlık önlemi uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği tez olunan ve cezasının alt hududu bir yıl yahut daha ziyade mahpus cezasını gerektiren kasıtlı bir günahtan ötürü kamu davası açılmış olması halinde, kontrollü bağımsızlık müdüriyetinin talebi üzerine infaz hakimi tarafından, hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verebilecek. Kovuşturma sonucunda beraat, ceza verilmesine yan olmadığı, davanın reddi yahut düşme kararı verilmesi halinde, hükümlünün cezasının infazına kontrollü hürlük önlemi uygulanarak devam olunmasına infaz hakimi tarafından karar verilecek.

-Koşullu salıverilme kaideleri

Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkumun kurumdaki infaz müddetini âlâ halli olarak geçirmesi gerekecek. Düzenlemeyle, ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezasına mahkum edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet mahpus cezasına mahkum edilmiş olanlar yirmi dört yılını, vesair periyodik mahpus cezalarına mahkum edilmiş olanlar cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

Gelgelelim Türk Ceza Kanununda belirtilen kasten öldürme, azap, cinsî atak, reşit olmayanla cinsî bağ, cinsî taciz günahlarından periyodik mahpusa mahkum olanlar, cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen hatalardan ve uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti cürmünden mahpus cezasına mahkum olan evlatlar, devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, kişisel hayata ve hayatın zımnî yerine karşı günahlarından müddetli mahpus cezasına mahkum olanlar, cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilecek. Başkaca, cürüm işlemek için örgüt kurmak yahut yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen cürümler ile Terörle Uğraş Kanunu kapsamına giren kabahatlerden mahkum olan evlatlar hakkında koşullu salıverilme nispeti üçte iki olarak uygulanacak.

Koşullu salıverilme orantısı üçte ikiden ziyade olan kabahatler bakımından ise tabi oldukları koşullu salıverilme orantısı uygulanacak.

İnfaz hakimi ayrıyeten, iki yılı geçmemek üzere teftiş müddeti içinde hükümlünün kontrollü hürlük müdürlüğünce belirlenecek yükümlülüklere tabi tutulmasına karar verebilecek. Bu karar yeterince kontrollü muaflık müdüriyeti, risk ve muhtaçlıklarını dikkate alarak hükümlüyü, sınırlı bir yerde teftiş ve gözetim altında bulundurma, belirlenen mahal yahut nahiyelere gitmeme belirlenen programlara katılmama yükümlülüklerinden bir yahut birden ziyadesine tabi tutacak. Kontrollü özgürlük müdüriyeti hükümlünün risk ve gereksinimlerini dikkate alarak yükümlülükleri değiştirebilecek.

Hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında ceza infaz kurumu yönetimi tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, infaz süreçlerinin yapıldığı bölge infaz hakimliğine verilecek. İnfaz hakimi, bu raporu münasebetli bulursa hükümlünün koşullu salıverilmesine belge üzerinden karar verecek. Raporu münasip bulmadığı takdirde münasebetini kararında gösterecek. Bu kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilecek.

-Mükerrer günahlar

Tekerrür halinde işlenen cürümden ötürü mahkum olanlarla ilgili düzenleme yapılacak. Teklifle, mükerrirler bakımından birden ziyade periyodik mahpus cezasına mahkumiyet halinde en ziyade otuz iki yılın ceza infaz kurumunda güzel halli geçirilmesi durumunda koşullu salıverilmeden yararlanılabilecek.

Ayrıyeten, bu düzenlemeye nazaran müddetli mahpus cezası durumunda “dörte üçünün” uygun halli geçirilmesi durumunda koşullu salıverilme orantısı da “üçte ikisinin” düzgün halli geçirilmesi halinde tekrar belirlenecek. Fakat, koşullu salıverilme nispeti üçte ikiden çokça olanlar bakımından tabi oldukları koşullu salıverilme orantısı uygulanacak.

Bu vadeler, cinsî atak, evlatların cinsî istismarı cürmü, reşit olmayanla cinsî ilgi hatası, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur imal ve ticareti cürmü münasebetiyle mahpus cezasına mahkum olanlar için koşullu salıverilme orantısı dörtte üç olarak uygulanacak.

İnfaz hakimi, hükümlünün talebi üzerine kasten işlenen kabahatlerde yekun bir yıl altı ay, taksirle öldürme kabahati hariç olmak üzere taksirle işlenen hatalarda ise yekun üç yıl yahut daha az müddetli mahpus cezasının, her hafta cuma saat 19.00’da girmek ve pazar günleri tıpkı saatte çıkmak ya da hafta sonları hariç, her gün saat 19.00’da girmek ve sonraki gün saat 07.00’de çıkmak suretiyle geceleri ceza infaz şuralarında çektirilmesine karar verebilecek.

-Cezanın konutta çekilmesi kaideleri

Mahkumiyete bahis cürüm nedeniyle doğmuş zararın motamot iade, günahtan evvelki hale getirme yahut tazmin suretiyle külliyen giderilmesine dair tüzel sorumlulukları saklı kalmak üzere; bayan, evlat yahut 65 yaşını bitirmiş şahısların mahkum oldukları yekun bir yıl, 70 bitirmiş şahısların mahkum oldukları yekun iki yıl, 75 yaşını bitirmiş şahısların mahkum oldukları yekun dört yıl, yahut daha az periyodik mahpus cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

Yekun 5 yıl yahut daha az periyodik mahpus cezasına mahkum olan yahut isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilen hükümlülerden maruz kaldığı ağır bir hastalık yahut pürüzlük nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilenlerin cezasının konutunda çektirilmesinde infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

Doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçen ve yekun üç yıl yahut daha az vadeli mahpus cezasına mahkum olan ya da isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilen hükümlü bayanların cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecek. Bu fıkra uyarınca talepte bulunulabilmesi için bayanın doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş olması gerekecek. Konutta infaza karar verdikten sonra evlat ölmüş yahut anasından öbür birine verilmiş olursa infaz hakimi konutta infaz tatbikine ait kararını kaldıracak.

Cezanın hususî infaz adabına nazaran çektirilmesi kararı, infaza başlandıktan sonra da verilebilecek.

İnfaz hakimi talep üzerine, cezanın kişisel infaz yöntemine nazaran çektirilmesi sırasında bu metodun uygulanmasına son verebilecek. Şahsi infaz metodunun gereklerine makbul bir mazeret olmaksızın uyulmaması halinde ise bu yordamın uygulanmasına son verilecek ve bu halde infaza açık ceza infaz kurumunda devam edilecek. Şahsi infaz tarzına nazaran geçirilen mühlet, infaz aşamasında mahsup edilecek.

Bu kararlar, terör günahları ile örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak cürümlerinden ya da örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kabahatlerden mahkum olanlar, cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen hatalardan mahkum olanlar, isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilenler, koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası motamot infaz edilenler hakkında uygulanamayacak.

KORONAVİRÜS DÜZENLEMESİ! O MAHKUMLAR MÜSAADELI SAYILACAK

Koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile kontrollü muaflık önlemi uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020’ye kadar müsaadeli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu müddet 2 aylık vadelerle 3 sefer uzatılabilecek.

TBMM Adalet Komitesinde kabul edilen, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne nazaran, bakıma muhtaç ve dışarıda muhafazasına bırakılacak kimsesi bulunmayan sıfır-altı yaş öbeğindeki evlatlar, tutuklu ananın yanında barınabilecek.

Ana, peder, eş, kardeş, evlat, eşin ana yahut pederinden birinin yaşamsal tehlike oluşturacak marazı hallerinde tutukluya bir keze mahsus olmak üzere verilen müsaade, taban bir ay arayla yekun iki keze çıkarılacak.

Kontrollü özgürlükten yararlanma vadesi 1 yıldan 3 yıla çıkacak. 30 Mart 2020’ye kadar işlenen hatalar bakımından kasten öldürme; üst soya, alt soya, eşe yahut kardeşe, vücut yahut ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki şahsa karşı işlenen kasten yaralama ve sonucu nedeniyle ağırlaşmış yaralama, azap, eziyet hatası ile cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen cürümler, şahsi hayata ve hayatın bilinmeyen yerine karşı cürümler, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur imal ve ticareti cürmü ile Terörle Uğraş Kanunu kapsamına giren günahlar kapsam dışı kalacak.

-Yaş düzenlemesi

Laf konusu tarihe kadar işlenen günahlardan, istisna sayılan hatalar hariç, sıfır-altı yaş kümesi evladı bulunan hatun hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için bu mühlet, 2 yıldan 4 yıla yükseltilecek.

Maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik yahut kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitirmiş hükümlülerin, koşullu salıverilmeleri için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken müddetlerde azami müddet sonuna bakılmaksızın kontrollü özgürlük uygulanacak. “İyi halli” olmak koşuluyla örtülü ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler hakkında da bu mühletler muteber olabilecek.

Hükümlü hakkında kontrollü bağımsızlık uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği tez edilen ve cezasının alt hududu 1 yıl yahut daha ziyade mahpus cezasını gerektiren kasıtlı bir cürümden ötürü soruşturma başlatılması halinde, kontrollü muaflık müdüriyetinin talebi üzerine infaz hakimince, hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebilecek. İnfaz hakimi, soruşturma sonucunda kovuşturmaya yan olmadığı kararı verilmesi halinde, hükümlünün cezasının, kontrollü bağımsızlık uygulanarak devam etmesine karar verecek.

Teklifle, 30 Mart 2020’ye kadar işlenen hatalar bakımından tabi olduğu infaz rejimine nazaran belirlenen koşullu salıverilme mühletinin hesaplanmasında, hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği 1 gün; 3 gün olarak, 18 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği 1 gün ise 2 gün olarak dikkate alınacak.

-31 Mayıs’a kadar olurlu sayılacaklar

Teklifle, tatbik birliğinin sağlanması maksadıyla kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel işlenen hatalarda, kelam konusu unsurda yapılan değişiklikten evvelki ve sonraki kararlar bir bütün olarak başka münferit pahalandırılacak, hükümlünün lehine olan düzenleme tespit edilerek uygulanacak.

Kontrollü hürlük için düzgün halin saptanmasına yönelik değişiklikler, 1 Eylül 2020’de uygulanmaya başlayacak.

Hükümlünün kontrollü muaflık müdüriyetine başvurma müddeti, Kovid-19 nedeniyle 5 gün konumuna, 1 Eylül 2020 tarihine kadar 25 gün olarak uygulanacak.

Başkaca Kovid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile gizli ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, kontrollü muaflık önlemi uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve sair kontrollü bağımsızlık önleminden yararlanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020’ye kadar olurlu sayılacak.

-Süre üç defa uzatılabilecek

Salgının devam etmesi halinde bu vade, Sıhhat Bakanlığının önerisi üzerine, Adalet Bakanlığı tarafından her kezinde 2 ayı geçmemek üzere 3 defa uzatılabilecek.

Türk Ceza Kanunda nokta verilen devletin güvenliğine karşı işlenen cürümler, anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı işlenen kabahatler, devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, Terörle Uğraş Kanunu kapsamına giren kabahatler ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen hatalar hariç olmak üzere, yekun mahpus cezası 10 yıldan az olanlar 1 ayını, 10 yıl ve daha ziyade olanlar ise 3 ayını örtük ceza infaz kurumunda geçirmiş olan uygun halli hükümlülerden ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarına, 1 yıl yahut daha az vade kalanlar, talepleri halinde açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilecek.

Bu hükümlüler, açık ceza infaz kurumlarında barındırılacak. İlgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazandıkları takdirde Kovid-19 düzenlemesi kapsamında olurlu sayılacaklar. Laf konusu müddetin tamamlanmasından sonra ise açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanıp kazanmadıklarına bakılmaksızın Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun kapsamında müsaade hakkından yararlanacak. Bu karar, 31 Aralık 2020’ye kadar uygulanacak.

-Takip edilen evlat için rehber bilirkişi

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin, kamu kurum ve kuruluşlarının iş sahalarında çalıştırılmasına ait düzenleme, teklifin yasalaşmasından itibaren 1 yıl sonra uygulanacak.

Teklif, Evlat Müdafaa Kanunu’nda da değişiklik yapıyor. Suça sürüklenen evlatların, yine kabahat işlemelerinin engellenmesini hedefleyen değişikliğe nazaran, kontrollü özgürlük müdüriyeti tarafından takip edilen evlat için isimli denetim müddetince rehberlik edecek bir kompetan görevlendirilecek ve evlat hakkında yapılacak gereksinim değerlendirmesine nazaran uygunlaştırma çalışmaları yürütülecek.

Kontrollü Muaflık Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle isimli denetime ait kimi önlemleri takip etme vazifesi, kontrollü hürlük müdüriyetinin hizmet meydanından çıkarılıyor.

Kontrollü muaflık pratiği kapsamında, hükümlünün takibi, isteği alınarak, kendisine ilişkin elektronik cihazlarla da yapılabilecek.

Yorum Yap